Tennisvereniging De Molen
Algemene Ledenvergadering 2017
Aan de leden van TV De Molen, Het bestuur nodigt u hierbij van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op: Woensdag 8 februari 2017 in Tenniscentrum De Molen te Leeuwarden.

De vergadering begint om 19:45 uur. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is conform art. 16 lid 3 van de statuten, wordt u bij deze uitgenodigd voor de tweede Algemene Ledenvergadering op dezelfde dag, aanvang 20:00 uur.

Agenda:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 20 januari 2016  (Bijlage)
3. Mededelingen
4. Jaarverslag 2016 (Bijlage)
5. Financieel verslag 2016 (Bijlage)
6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
7. Bestuursverkiezing
•             Aftredend en herkiesbaar: Otto Touwen (Penningmeester)
8. Voorstellen bestuur (Bijlage)  
9. Begroting 2017 (Bijlage)  
10. Jaarplan 2016; Jaarplan 2017 (Bijlage)
11. Concept-activiteitenkalender17 (Bijlage)      
12. Rondvraag en Sluiting

Namens het bestuur,
Tettie Offenga, voorzitter
Evelien van der Wal, secretaris 

* De bijlagen kunnen een week voor de vergadering worden gedownload via de website: www.tvdemolen.nl


 

T.a.v. de stukken voor de ledenvergadering:

Activiteitenkalender volgt tijdens de ledenvergadering

 

 

Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2017 TV De Molen